IX obwieszczenie refundacyjne w porównaniu do VIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2013 r., zawiera następujące zmiany:

W zakresie listy aptecznej dodanych zostało 70 nowych produktów (nowych kodów EAN), w tym:

- leki zawierające substancję czynną retygabinę (7 kodów EAN) we wskazaniu „terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej”. Leki te stanowią skuteczne uzupełnienie terapii z zastosowaniem dotychczas refundowanych produktów przeciwpadaczkowych. Włączenie ich do wykazów refundacyjnych umożliwi pacjentom po raz pierwszy dostęp do refundowanej terapii lekami stosowanymi w III linii leczenia padaczki.

Pozostałe leki i wyroby medyczne umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych. Dla 6 leków rozszerzono wskazania objęte refundacją o jednostkę chorobową:

- Padaczka (substancja czynna: lewetiracetam) – leki te są kolejnymi produktami objętymi refundacją w tym wskazaniu.

Dla 85 produktów zawierających 23 substancje czynne, zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu: od 118,64 zł do 2 groszy.

Dla 5 produktów zawierających 4 substancje czynne zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu: od 59 groszy do 5,00 zł.

Dodane zostały wskazania pozarejstracyjne dla 102 produktów leczniczych, zawierających substancje czynne: metforminę, karbamazepinę oraz wenlafaksynę, stosowanych w diabetologii.
W zakresie programów lekowych dodano nowe jednostki chorobowe, których leczenie włączone zostało do wykazu chemioterapii:

- refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający aprepitant (1 kod EAN) jako terapia wspomagająca u osób dorosłych w ramach profilaktyki wczesnych albo opóźnionych wymiotów związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2.

Zobacz całą listę refundacyjną >>>

Zwiększy się także dostępność do leczenia chorób już finansowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii:

- refundacją objęte zostaną nowe leki zawierające substancje czynne boceprewir (1 kod EAN) oraz telaprewir (1 kod EAN), w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C ". Zgodnie z kryteriami włączenia do programu, leczenie tymi lekami będzie dostępne dla dorosłych pacjentów z wyrównaną czynnością wątroby (w tym z marskością wątroby), u których stwierdza się włóknienie w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuera i którzy byli uprzednio leczeni nieskutecznie terapią dwuskładnikową złożoną z pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny, bądź nie byli uprzednio leczeni i stwierdzono u nich genotyp rs 12979869 IL 28 T/T.

- refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne karboplatynę (5 kodów EAN) oraz rybawirynę (2 kody EAN).

- rozszerzono wskazania dla 1 produktu (1 kod EAN) zawierającego etanercept (który był dotychczas finansowany w ramach programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”) o możliwość zastosowania w programach: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)” oraz „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)”.

Źródło: www.mz.gov.pl