Rozporządzenie określa szczegółowo katalog działań podejmowanych przez podmioty lecznicze wykonujące świadczenia stacjonarne, całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, obejmujący m.in. działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej, programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów, programy psychoterapii uzależnień. Przepisy rozporządzenia doprecyzowują również zakres poszczególnych świadczeń wykonywanych w ramach leczenia uzależnienia od alkoholu w podmiotach leczniczych. 

Ponadto rozporządzenie określa rodzaje placówek leczenia uzależnienia od alkoholu (są to m.in. poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnia leczenia uzależnień, całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu, całodobowy oddział leczenia uzależnień) oraz szczegółowo reguluje zakres zadań każdej z tych placówek. Nowe przepisy wskazują także podmioty, z którymi ww. placówki powinny współpracować (są to m.in. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii) oraz określają sposób tej współpracy. Regulują również zadania wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia, który powinien zostać zorganizowany na terenie województwa przez zarząd województwa. 

Rozporządzenie określa także kwalifikacje personelu pracującego w podmiotach leczniczych oraz zasady zdobywania tych kwalifikacji. Szczegółowo reguluje ono wydawanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i certyfikatów instruktora terapii uzależnień oraz przeprowadzanie szkoleń, których ukończenie jest warunkiem otrzymania certyfikatu.