Określono procedurę udzielania świadczeń poszkodowanym funkcjonariuszom ABW i AW
\\

28 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 207).

W rozporządzeniu zostały określone szczegółowe warunki otrzymywania przez weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy ABW i AW świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Chodzi o świadczenia udzielane w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Rozporządzenie reguluje również tryb postępowania w takich wypadkach oraz tryb finansowania udzielanych w ten sposób świadczeń.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych świadczeń w imieniu Szefa ABW jest jednostka organizacyjna ABW realizująca zadania z zakresu działalności leczniczej. Podobnie w przypadku AW, podmiotem odpowiedzialnym jest właściwa jednostka AW.

Procedura przyznania przedmiotowych świadczeń wszczynana jest na wniosek funkcjonariusza. Do wniosku poszkodowany funkcjonariusz powinien dołączyć:

- opinię o stanie zdrowia oraz potrzebie udzielenia świadczenia wystawioną przez lekarza specjalistę;

- kopię orzeczenia lub kopię wypisu treści orzeczenia komisji lekarskiej o uszczerbku na zdrowiu.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 28 lutego 2013 r.

\
Data publikacji: 28 lutego 2013 r.