30 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. Nr 150, poz. 1216).
W rozporządzeniu określono szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania procedury oceniającej. Przeprowadza się ją na podstawie harmonogramu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Harmonogram ten sporządzany jest przez ośrodek akredytacyjny i określa się w nim terminy rozpoczęcia przeglądu, wizytacji pomieszczeń podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, oceny dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu. Określono również uprawnienia i obowiązki wizytatora dokonującego przeglądu, a także zasady sporządzania protokołów i raportu po zakończeniu przeglądu.
W omawianym akcie prawnym przyjęto szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełniania standardów akredytacyjnych określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 418). Określono, że każdy standard akredytacyjny posiada wagę w postaci przypisanej mu liczby, która kwalifikuje go do określonej grupy ze względu na jego wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu w działalności podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Rozporządzenie wprowadza ponadto wzór certyfikatu akredytacyjnego oraz określa wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury oceniającej.