Ponadto delegaci zaapelowali także w sprawie zmniejszenia obowiązków  administracyjnych ciążących na lekarzach i lekarzach dentystach oraz zniesienia obowiązku zawierania przez nich umów z NFZ, które upoważniają do wystawiania recept na leki refundowane. 

Zjazd wystosował także apel do ministra zdrowia i prezesa NFZ, w którym nakłania do zmiany rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego, w kierunku umożliwienia pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych lekarzom z I stopniem specjalizacji ze wszystkich dziedzin medycyny.

W trakcie zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, omówił najistotniejsze problemy dotyczące środowiska lekarskiego, między innymi związane z niedostateczną liczbą lekarzy i lekarzy dentystów w naszym kraju, trudną sytuacją demograficzną i groźbą powstania luki pokoleniowej oraz utrudnionym dostępem do kształcenia specjalistycznego.

-  Obecnie polscy lekarze i lekarze dentyści nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego bardzo często, w różnych formach kontynuują swoją pracę zawodową, nie tylko w jednym miejscu, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ciągłości wykonywania świadczeń medycznych przez poradnie i szpitale – mówił prezes Kozakiewicz.

W trakcie zjazdu wicewojewoda śląski, Piotr Spyra wręczył zasłużonym lekarzom, przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano prezesa ŚIL, dr Jacka Kozakiewicza, za działania na rzecz ochrony zdrowia. W trakcie Zjazdu wręczono również Złote i Srebrne Odznaczenia Śląskiej Izby Lekarskiej „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”. Laureatem Złotego Odznaczenia został m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, w imieniu którego nagrodę odebrał prof. Przemysław Jałowiecki, rektor ŚUM.