W Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2013 r. ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 1379).
Tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 663), które stanowią:
„§ 2. Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych wystawiona według wzorów określonych w przepisach
dotychczasowych zachowuje ważność.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl