Federacja Porozumienie Zielonogórskie zwróciła się do ministra zdrowia o pilne rozesłanie do wszystkich wojewodów wytycznych co do zasad kierowania personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zdaniem Federacji, w pierwszej kolejności powinny to być osoby zatrudnione w placówkach medycznych, które w okresie epidemii udzielają mniejszej niż zwykle ilości świadczeń.

Oddelegowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii młodych mam

Skierowanie do pracy pielęgniarki wychowującej 5-miesięczne dziecko, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, która była jedyną pielęgniarką zatrudnioną w przychodni rodzinnej oraz dwóch pielęgniarek  z tego samego podmiotu - to przykłady z ostatnich dni, które zostały zgłoszone Federacji.  Pierwszy z nich jest niezgodny z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na podstawie, której można oddelegować pracownika, natomiast dwa pozostałe nie uwzględniają potrzeb pacjentów, którym świadczenia są udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej.

 


- Naszym zdaniem koniecznym jest, by przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie osoby są delegowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, wojewodowie uwzględniali zarówno wymogi ustawowe, jak i inne okoliczności: miejsce i charakter pracy danej osoby, ilość osób zatrudnionych na danym stanowisku u świadczeniodawcy, wpływ absencji tej osoby na organizację pracy i dostępność danego zakres świadczeń dla pacjentów - zaapelowali do ministra zdrowia w imieniu Porozumienia Zielonogórskiego prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski. Prezesi podkreślają, że sens i konieczność wydawania takich decyzji są dla nich w pełni zrozumiałe. Jednak powinny one uwzględniać przepisy ustawy oraz inne istotne okoliczności.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 2.0 - szczególne instrumenty wsparcia dla podmiotów leczniczych w walce z SARS-CoV-2 >

Oddelegowanie do pracy przykładnie odbywa się na Śląsku

Jako dobry przykład Porozumienie Zielonogórskie wskazuje praktykę działania służb wojewody śląskiego, gdzie przed wydaniem decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, pracownicy urzędu wojewódzkiego dzwonią do wybranej osoby, uzyskują informacje na temat jej sytuacji osobistej, zdrowotnej, miejsca zatrudnienia, wpływu absencji na organizację pracy i dostępności do świadczeń i dopiero po weryfikacji podanych danych podejmują decyzję o delegacji.

- Wnioskujemy o potraktowanie tej sprawy jako, pilnej ponieważ i tak już trudna sytuacja w opiece zdrowotnej staje się beznadziejna, kiedy nieprzemyślane nakazy urzędników niższych szczebli zakłócają jej funkcjonowanie - czytamy w piśmie do ministra.

Czytaj w LEX: Zasady sprawowania opieki w izolatoriach >

W odpowiedzi na apel Porozumienia Zielonogórskiego w imieniu ministra zdrowia sekretarz stanu MZ Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że „kwestia ta, jest omawiana w trakcie regularnych narad roboczych z wojewodami ze wskazaniem na wykorzystywanie dobrych praktyk stosowanych przy realizacji wskazanej wyżej procedury”.

Czytaj w LEX: Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >