1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1850). Nowe przepisy były konieczne ze względu na wejście w życie wyroku TK dotyczącego ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nowe rozporządzenie określa:

1) czynności związane z prowadzeniem depozytu w izbach wytrzeźwień oraz w placówkach, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła wykonywanie zadań izby wytrzeźwień, lub w placówkach utworzonych przez tę jednostkę, w tym sposób ewidencjonowania, przyjmowania, przechowywania i wydawania deponowanych środków i przedmiotów;

2) organizację izb wytrzeźwień i placówek oraz warunki, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia i urządzenia;

3) skład oraz kwalifikacje personelu izb wytrzeźwień i placówek;

4) sposób przeprowadzania kontroli stanu zdrowia, o którym mowa w art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5) sposób przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu;

6) rodzaje i zakres prowadzonej ewidencji i dokumentacji, w tym wzór karty ewidencyjnej;

7) wykaz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, które są stosowane w izbach wytrzeźwień i placówkach.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego kwestię organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego spowodowana jest wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem 16 stycznia 2013 roku sygn. akt K 12/11 dotyczącego ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.). W związku z tym wyrokiem zaistniała konieczność przeniesienia części zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.) do samej ustawy.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.), które traci moc z dniem 31 grudnia 2014 r.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.