1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 1862). Konieczność wydania nowego aktu w tym zakresie wynika z wejścia w życie ustawy wchodzącej w skład tzw. pakietu kolejkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138), nowym zadaniem Agencji ma być między innymi opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej. Nowe rozporządzenie, oprócz powielenia zmiany w samej nazwie Agencji, wprowadza również szereg zmian o charakterze organizacyjnym. Utworzono m.in. komórkę organizacyjną „Wydział Taryfikacji", który będzie się zajmował taryfikacją świadczeń. W celu zapewnienia obsługi informatycznej w zakresie działań związanych z taryfikacją, utworzono komórkę organizacyjną „Wydział Informatyki". Wskazany wydział zajmował się będzie też obsługą informatyczną pozostałych komórek organizacyjnych. Kolejną zmianą jest utworzenie Biura Prawnego w miejsce Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego, w związku z rozszerzeniem zadań Agencji.

Nowe rozporządzenie zastąpi z dniem 1 stycznia 2015 r. obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1102 z późn. zm.).

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.