Dzięki nowym przepisom lekarze nie będą musieli prowadzi sprawozdawczości badania diagnostycznego według numeru PESEL. Dane o badaniach będę przekazywane raz na pół roku, a nie kwartalnie. 

Inne zmiany w rozporządzeniu dotyczą użycia nazwy „podmiot leczniczy” zamiast „zakład opieki zdrowotnej” oraz określenia „Grupa – opieka długoterminowa”, które obejmuje opiekę pielęgniarską i lekarską wykonywaną na rzecz pacjenta w warunkach stacjonarnych lub domowych, której przyczyną jest przewlekła choroba lub niesprawność pacjenta bądź też ograniczenie jego możliwości do niezależnego wypełniania codziennych funkcji życiowych. Opieka długoterminowa jest z reguły połączeniem opieki zdrowotnej i socjalnej. Do kategorii tej wlicza się opiekę nad osobami w podeszłym wieku, w której istotną część stanowi opieka zdrowotna, w tym świadczenia wykonywane przez hospicja i podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki paliatywnej.  

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie zakresu  niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych to efekt ustaleń, uzgodnionych między szefem resortu a Porozumieniem Zielonogórskim podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia 23 grudnia 2015 roku. 

Czytaj: Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia: mniej biurokracji dla lekarzy>>>