W przypadku realizacji pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego wymagane będzie udokumentowanie wykonania co najmniej 60 rocznie  totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych).

W przypadku realizacji pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) wymagane będzie  udokumentowanie wykonania co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych).

Natomiast w przypadku realizacji operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego wymagane będzie  udokumentowanie wykonania co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych).

Placówki wykonujące takie zabiegi będą miały także obowiązek dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń niepożądanych, w tym co najmniej przyczyn zgonów, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz powikłań (procentowy współczynnik powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po zabiegach, procentowy współczynnik ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po zabiegach) i przekazywania informacji w tym zakresie konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Resort zdrowia zapewnia, że prowadzenie tych zmian nie wpłynie na liczbę wykonywanych świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego, a jedynie zapewni wysoką jakość tych świadczeń.

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia realizują procedurę informowania pacjentów o zakończeniu wykonywania umowy o udzielanie świadczeń z przedmiotowego zakresu przez świadczeniodawców, u których pacjenci zostali wpisani na listę oczekujących, jednocześnie wskazując pozostałe placówki udzielające świadczeń w tym samym zakresie.

 [-DOKUMENT_HTML-]