W zakresie ablacji wideotorakoskopowej w ciężkim niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków obecnie od perfuzjonistów wymagać się będzie ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów wedlug programu zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia lub ukończenie przed 21 czerwca 2011 r. szkolenia specjalistycznego.
Ponad to rozporządzenie dokonuje zmian w wymaganiach dotyczących personelu realizującego mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami poprzez wymóg posiadania dwóch perfuzjonistów. W obecnie obowiązującym stanie prawnym przepisy prawa wymagały obecności jednego perfuzjonisty.
Przepisy rozporządzenia będą stosowane do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
Źródło: www.bip.mz.gov.pl