Nowelizacja ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757) pozwoliła ratownikom medycznym na wykonywanie zawodu poza jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarówno w podmiotach leczniczych, a także poza nimi. Tym samym zaszła konieczność stworzenia dokumentu, w którym odnotowywane będą świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratownika medycznego.


W karcie, której wzór określa rozporządzenie ministra zdrowia z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego (Dz. U. poz. 576), ratownik będzie mógł wypełnić między innymi dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL), wywiadu, opisu stanu zdrowia pacjenta, rozpoznania, udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, czy listy zastosowanych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.


Rozporządzenie wejdzie w życie 11 maja 2016 roku.