Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych nie dotyczą leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Nowe uprawnienia dotyczą także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych do kontynuacji leczenia, a także wyrobów medycznych. 

26 listopada 2015 roku opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, które określa sposób i tryb wystawiania recept, wzór recepty uprawniającej do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego,  sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania oraz sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji.

Czytaj: Opublikowano przepisy wykonawcze dotyczące wystawiania recept przez pielęgniarki i położne>>>

Z nowego uprawnienia mogą korzystać pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Pielęgniarki mogą korzystać z nowego uprawnienie także pod warunkiem ukończenia w tym celu kursu specjalistycznego. Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków unijnych rozpoczną się w I kwartale 2016 roku. W grudniu 2015 odbyły się kursy organizowane przez uczelnie medyczne. Ukończyło je około 100 pielęgniarek.

Od roku akademickiego 2016/2017 osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej będą się kształciły na podstawie nowych standardów, które zawierają treści związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi. To oznacza, że nie będą musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie.