Sejmik województwa podjął uchwałę o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Jeden z SP ZOZ wystąpił o wstrzymanie wykonania uchwały.
Jednak WSA odmówił wstrzymania. Wyjaśnił, iż nawet przy wykazaniu spełnienia przesłanek pozytywnych uzasadniających wstrzymanie wykonania, do których należy: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, nie może wstrzymać wykonania aktów prawa miejscowego, które weszły w życie oraz aktów lub czynności, których wstrzymanie wykonania wyłącza ustawa szczególna.

SP ZOZ złożył skargę do NSA. NSA wyjaśnił, iż uchwała w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie jest aktem prawa miejscowego.
Po pierwsze dlatego, że akty takie powinny podlegać publikacji w dzienniku urzędowym, co oznacza, że nie może wejść w życie przed jego opublikowaniem. Po drugie sam organ w uzasadnieniu uchwały wskazał, iż nie spełnia ona kryteriów charakteryzujących akt prawa miejscowego – zwrócił uwagę sąd. 

Postanowienie NSA z 24 lutego 2012 r., sygn. akt II OZ 108/12, prawomocne