NSA: „Program Opieki Farmaceutycznej” zakazany
\\

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2014 r. wydał wyrok o sygn. akt II GSK 1000/13, oddalający skargę złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2463/12, który utrzymywał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącą nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził tym samym stanowisko GIF-u, zgodnie z którym organizowanie i prowadzenie przez apteki ogólnodostępne programów lojalnościowych stanowi naruszenie zakazu reklamy aptek. Wspomniany zakaz jest zawarty w art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f. Zdaniem NSA nie ma potrzeby kierowania zapytania do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność wskazanego przepisu z Konstytucją. Sąd uznał, iż treść art. 94 u.p.f. jest jasna i nie budzi wątpliwości - za reklamę należy uznać wszelkie działania, które mają na celu zachęcanie klientów do skorzystania z usług konkretnej apteki, a jedną z form reklamy jest właśnie organizowanie wspomnianych wyżej programów lojalnościowych. Stroną postępowania był co prawda podmiot, który nie prowadzi apteki, lecz zajmuje się organizowaniem programów w aptekach, ale według Sądu wskazany przepis ma również zastosowanie do innych podmiotów.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

\
Data publikacji: 2 września 2014 r.