Okres czasu, który upłynął od wejścia w życie rozporządzenia tj. ponad 4 lata oraz dokonana w tym czasie zmiana przepisów m. in. wejście w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych uzasadnia zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęcie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia prac nad nowym projektem ogólnych warunków umów, do czego uprawnia go ust. 12 wymienionego na wstępie artykułu. Mimo wielokrotnie podejmowanych przez Naczelną Radę Lekarską prób nakłonienia Prezesa NFZ do podjęcia nałożonych ustawą prac, jak również prób spowodowania stosownych działań nadzorczych przez Ministra Zdrowia, prace nie zostały podjęte.

Uzasadnia to, zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wycofanie uzgodnienia, dokonanego przez przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 29 lutego 2008 r. w odniesieniu do części zapisów ogólnych warunków umów. Uzgodnienie to, jakkolwiek dotyczące tylko części warunków, było, jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w omawianej sprawie, podstawę do wydania rozporządzenia. Należy zatem uznać, że wycofanie uzgodnienia przez jedną ze stron negocjacji, oznacza brak przesłanek do dalszego działania przepisu w dotychczasowej treści, a zatem oznacza konieczność pilnego podjęcia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia prac nad projektem nowych warunków.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – 11 stycznia 2013 roku.

Jednocześnie w tym dniu Prezydium NRL wezwało Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przygotowania i przesłania Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych i reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art.137 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: www.nil.org.pl