Rada popiera zmiany proponowane w ubezpieczeniu zdrowotnych rolników. Jak czytamy w komunikacie NRL samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał na konieczność równego traktowania wszystkich obywateli w zakresie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o jak najszybsze zakończenie tych prac i uwzględnienie w projektowanych przepisach zasady równego traktowania wszystkich obywateli poprzez usunięcie obecnie istniejących nierówności w zakresie ponoszenia kosztów ubezpieczenia zdrowotnego pomiędzy rolnikami a pozostałą częścią społeczeństwa. Ponadto NRL wskazuje, że zrealizowanie powyższych postulatów jest także jedną z możliwości zwiększenia środków będących w dyspozycji NFZ, a przeznaczanych na świadczenia zdrowotne.W sprawie projektu założeń projektu ustawy o biegłych sądowych NRL proponuje m.in. uszczegółowić projektowane przepisy w taki sposób aby biegłym mógł być ustanowiony lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia z danej dziedziny medycyny. Ponad to, Rada uważa, że prezes sądu okręgowego powinien obligatoryjnie zasięgać opinii samorządu zawodowego o kandydacie na biegłego sądowego, niezależnie czy biegły jest powoływany na pierwszą, czy na kolejne pięcioletnie kadencje. skonalenia zawodowego powinna być brana pod uwagę przy powołaniu biegłego z zakresu medycyny. 

Rada krytycznie odniosła się do postulatów idących w kierunku ograniczania nadrzędnej roli lekarza w procesie rehabilitacji medycznej. Postulaty te nie są podyktowane rzeczywistą troską o dobro pacjenta, lecz zdają się mieć na celu realizację partykularnych interesów poszczególnych grup zawodowych – czytamy w stanowisku w sprawie roli lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej w procesie terapeutycznym.

Źródło: www.nil.org.pl