Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania poszczególnych rozwiązań prawnych w zmieniających się realiach społeczno-gospodarczych. Ma także zapobiegać niedoborowi pielęgniarek i położnych. Ustawa została uchwalona 11 września 2015 roku.

Ustawa nowelizująca ustala między innymi, że udział pielęgniarek i położnych w nauczaniu innych zawodów medycznych uznaje się za wykonywanie zawodu. Eliminuje także wątpliwości interpretacyjne w stosowaniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.), który reguluje tryb postępowania w sytuacji niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat przez osoby, które zamierzają podjąć jego wykonywanie.

Przepisy zapewniają także większy dostęp cudzoziemcom do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wprowadzanie zasady, aby poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez państwową komisję egzaminacyjną było dokumentem poświadczającym umiejętności językowe cudzoziemca oraz poprzez skrócenie czasu trwania stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym.

Nowy przepis dotyczy także uprawnień osób, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają określone w ustawie wymagania do uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Przepisy dotyczą także kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na odpowiednim poziomie. Ustawa nowelizująca usuwa wątpliwości interpretacyjne dotyczące obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego pielęgniarce lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 7 października 2015 r.