Rejestry medyczne są wykorzystywane między innymi na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej.

Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne lub tworzyć i zlecać ich prowadzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom podległym lub nadzorowanym przez siebie. W praktyce, w większości przypadków, minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu.

Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych  rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodnie z projektem, na żądanie ministra zdrowia podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów.

W projekcie nowelizacji zaproponowano także, aby administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM–NFZ był Narodowy Fundusz Zdrowia. System RUM–NFZ jest systemem teleinformatycznym, który między innymi przetwarza dane o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie NFZ będzie przekazywał nieodpłatnie ministrowi zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w systemie RUM–NFZ. Będzie to robił w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą.

W nowelizacji doprecyzowano również definicję elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt jednoznacznie określa, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, czyli niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest ustalenie nowych terminów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020 roku) i skierowań (od 1 stycznia 2021 roku) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (od 1 stycznia 2019 roku) i jej wymiany, za pośrednictwem P1 (od 1 stycznia 2021 roku).

Zaproponowano także, aby nowe prawo obowiązywało po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który wejdzie z życie 1 maja 2018 roku.

Źródło:www.premier.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]