Poza tym nowe regulacje dotyczą zwolnienia z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zastąpienia upoważnienia ministra zdrowia do ustalania standardów postępowania medycznego upoważnieniem do wydawania standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej 

Nowe przepisy znoszą także obowiązek przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego.

Nowelizacja wprowadza także zasadę, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza kierownik tego podmiotu, a nie podmiot tworzący.

Poza tym ustawa zastępuje określenia „przedsiębiorstwo" określeniem „zakład leczniczy" oraz ujednolicenia terminologię polegającą na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy" określeniem „strata netto”, wprowadza rezygnację z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Nakłada natomiast na podmioty lecznicze prowadzące szpitale obowiązek informowania Policji o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu).

Dla kierownika SP ZOZ-u ustawa wprowadza obowiązek w postaci sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki. Raport taki ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku, a podstawą do jego sporządzenia będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, a także wprowadza rozwiązane, zgodnie z którym SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu. 

W przypadku zaś gdy, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. W przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u, 

Poza tym nowelizacja wprowadza zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają obowiązek dostosowania swojej działalności, statutów i regulaminów organizacyjnych do zmienionych przepisów do 31 grudnia 2017 roku. W tym samym terminie podmioty tworzące mają obowiązek dostosowania statutów podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do przepisów ustawy.

Źródło: www.nil.org.pl