Do Agencji Badań Medycznych w ramach ogłaszanych konkursów wpływają wnioski o dofinansowanie m.in. eksperymentów badawczych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą uzyskać dofinansowania. To ma się zmienić za sprawą przyjętej dziś przez rząd nowelizacji ustawy o Agencji Badań Medycznych. Ma ona usprawnić oraz rozszerzyć zadania Agencji Badań Medycznych (ABM).

Jak czytamy w uzasadnieniu, dzięki zmianom możliwe będzie pozyskanie nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, zwiększających m.in.  możliwość zapobiegania chorobom onkologicznym, układu sercowo-naczyniowego, ale także rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Projekt trafi teraz do Sejmu. Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

 

Nowe zasady dla Agencji Badań Medycznych

Najważniejsze rozwiązania:

 • Agencja Badań Medycznych będzie mogła udzielać wsparcia finansowego nie tylko na badania kliniczne, ale także na eksperymenty badawcze. 
 • ABM będzie miała możliwość doboru właściwego wsparcia merytorycznego na potrzeby realizowanych przez siebie działań. W tym celu wyłączono stosowanie przepisów
  o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania ekspertów (będących osobami fizycznymi) do oceny wniosków o dofinansowanie oraz innych ocen i opinii dotyczących realizacji zadań Agencji. Dotyczy to w szczególności nadzoru i kontroli prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów.
 • Agencja będzie mogła otrzymać dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.  Dzięki temu ABM będzie mogła realizować np. zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Umożliwienie przyznania agencji dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, dzięki czemu będzie mogła realizować np. zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Umożliwienie przeznaczenia środków finansowych z odpisu, a także niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym pozostających w Agencji na lata następne, z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane.

Zmiany, która przewiduje ustawa mają ułatwić nie tylko przygotowanie nowych konkursów, ale także rozliczenie trwających. Od początku funkcjonowania Agencji uruchomiono 6 postępowań konkursowych:

 1. Wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze: pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii, kardiologii – edycja 2019. W trakcie naboru wpłynęło 78 wniosków na łączną wartość 1 366 897 966,28 zł.
 2. Wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych – edycja 2020. W ramach pierwszej z planowanych trzech rund konkursowych złożono 53 wnioski.
 3. Nabór na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.  W ramach naboru konkursowego złożono 30 wniosków o dofinansowanie. 
 4. Nabór wniosków na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). Terapia adoptywna wykorzystująca modyfikowane komórki immunokompetentne (CAR-T) wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu pacjentów w terminalnej fazie rozwoju nowotworów hematologicznych. Ten rodzaj terapii wydaje się być jednym z największych przełomów w onkologii od czasu wprowadzenia chemioterapii. Jednocześnie potencjał terapii adoptywnych nie ogranicza się wyłącznie do nowotworów krwi.
 5. Nabór na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Realizacja przedmiotowego Konkursu stanowi kontynuację działań w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
 6. Nabór wniosków na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

Dodatkowe zmiany 

Projekt wprowadza też zmiany w ustawach dotyczących zawodów medycznych: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o diagnostyce laboratoryjnej, o zawodach pielęgniarki i położnej, o zawodzie fizjoterapeuty, o zawodzie farmaceuty. Umożliwią one przeniesienia przez ministra zdrowia na samorządy zawodowe zadań dotyczących dostosowania dokumentów prawa wykonywania zawodu do warunków określonych w ustawie o dokumentach publicznych, w tym uzgodnienie próbnego wydruku blankietu prawa wykonywania zawodu. Ponadto, projekt przewiduje wprowadzenie przepisów określających zakres danych, jakie ma zawierać dokument „Prawo wykonywania zawodu” odpowiednio, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej oraz fizjoterapeuty.