Nowe zasady zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej
\\

10 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz. 848).

Nowe rozporządzenia zastąpi poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 90, poz. 853 z późn. zm.), które utraciło moc prawną z dniem 2 stycznia 2012 r.

Nowe regulacja nie zmienia w znaczący sposób zasad działania nadzoru epidemiologicznego. Jedną z wprowadzonych zmian jest zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania wszystkich zakażeń lub chorób zakaźnych lub zgonów z ich powodu do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania zakażenia/choroby/zgonu. Dotąd część zgłoszeń w przypadku określonych chorób trafiała do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Dokonano więc uproszczenia systemu. Wprowadzono także zmiany w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych - usunięto m.in. obowiązek zgłaszania innych nierzeżączkowych zakażeń układu moczopłciowego, ograniczono obowiązek zgłaszania grypy. Dokonano także zmian w załączonych do aktu formularzach.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 29 lipca 2013 r.

\
Data publikacji: 29 lipca 2013 r.