Nowela ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którą 24 lipca 2020 r. podpisał prezydent Andrzej Duda wprowadza  centralny nabór na specjalizacje, co ma zwiększać szansę młodych lekarzy na dostanie się na wybraną specjalizację.

Nowe zasady odbywania specjalizacji lekarskich

Zmienione przepisy przewidują także, że po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej młodzi lekarze będą mogli zdawać Państwowy Egzamin (PEM) , który da im pewne uprawnienia. Będzie to odpowiednik dawnego pierwszego stopnia specjalizacji.Placówka zatrudniająca lekarza, który zda PEM, będzie mogła go wykazywać w sprawozdaniach do NFZ.

Ważne  zmiany dla absolwentów medycyny jakie wprowadza nowela ustawy dotyczy Lekarskich Egzaminów Państwowych. Pytania z lat poprzednich mają być w 70 proc. jawne.

 

Ponadto nowela wprowadziła zasadę, że lekarzowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy, który nie realizuje w danym roku kalendarzowym szkolenia specjalizacyjnego, na jego wniosek przysługuje, w celu realizacji doskonalenia zawodowego, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Nowe zasady przeprowadzania eksperymentów

Co ważne dla lekarzy, ale i dla pacjentów to fakt, że nowela ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty reguluje zasady przeprowadzania eksperymentów medycznych. Z nowych przepisów wynika, że eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Lekarz może go przeprowadzać zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej.  Będzie on dopuszczalny, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.

Zmieniona ustawa wskazuje także, że eksperyment medyczny może być przeprowadzony jeśli szpital  zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz jego uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć