Zmiany wprowadzone nowym zarządzeniem dotyczą przede wszystkim zmiany treści załączników nr 1t (Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii) oraz 1n (Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne – chemioterapia) zarządzenia nr 26/2012/DGL.

Ponadto § 4 w ust. 1 pkt 4 dotychczas obowiązującego zarządzenia otrzymał brzmienie: "4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych".

Zarządzenie zmieniające weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gpv.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2013 r.