Nowe zarządzenie zastępuje dotychczasowe zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 57/2016/DSOZ z 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia stomatologicznego i przewiduje podwyższenie współczynnika korygującego dla świadczeń udzielonych dzieciom do ukończenia 18. roku życia w świadczeniach ogólnostomatologicznych oraz świadczeniach ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia do 1,3 (dotychczas 1,2).

Poza tym wprowadzono nowy współczynnik korygujący dla świadczeń udzielonych kobietom okresie w ciąży oraz połogu w ramach świadczeń ogólnostomatologicznych w wymiarze 1,2 oraz współczynnik 1,5 przy świadczeniach profilaktyki stomatologicznej określonych w załączniku do rozporządzenia. Odrębny współczynnik korygujący (2,0) przewidziano również dla 17 procedur udzielanych przez specjalistę w dziedzinie periodontologii lub osoby w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie. Podwyższeniu uległa również wycena procedury „wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego” z 30 na 50 pkt. Nadto na gruncie nowego zarządzenia wyodrębniono świadczenia w zakresie periodontologii.

W porównaniu do dotychczasowego zarządzenia przewiduje się jednoznaczne określenie wielkości etatu przeliczeniowego, która będzie wynosić 15.000 pkt miesięcznie na lekarza lub lekarzy udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godziny 18.00. Niemniej jednak, zarządzenie przewiduje możliwość ustalenia innych wielkości etatu przeliczeniowego przez dyrektorów oddziałów NFZ, pod warunkiem poinformowania o tym prezesa Funduszu.

Umowy na świadczenia stomatologiczne będą natomiast zawierane na nie mniej niż pół etatu przeliczeniowego w odniesieniu do jednej umowy - z zachowaniem zasady pracy do godziny 18.00 raz w tygodniu - i nie więcej niż jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza i jednej umowy.

Pomimo proponowanego wzrostu wyceny świadczeń stomatologicznych, zmiany mają kosztować jedynie 59 mln zł rocznie - przy całkowitym budżecie NFZ na stomatologię w wysokości 1,8 mld zł.

Nowe zarządzenie weszło w życie 25 marca 2017 roku. Zawarte przed tą datą umowy zachowują swoją ważność. Jednak do 30 czerwca 2017 roku dyrektorzy oddziałów NFZ są zobowiązani wprowadzić do nich stosowne zmiany, a świadczeniodawcy powinni udzielać świadczeń na nowych zasadach najpóźniej od 1 lipca 2017 roku. Jednocześnie do postępowań w sprawie zawarcia umów wszczętych i niezakończonych przed 25 marca 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.nfz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]