1 sierpnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz między innymi ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki tej zmianie zwiększy się katalog osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Aktem prawnym regulującym te zmiany jest ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zgodnie z jej przepisami, bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej przysługują między innymi osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia lub posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu, osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, osobom chorym psychicznie lub upośledzonym umysłowo przebywającym w szpitalu psychiatrycznym, cudzoziemcom umieszczonym w strzeżonym ośrodku lub przebywającym w areszcie dla cudzoziemców czy posiadaczom Karty Polaka w stanach nagłych.

Ustawa z 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) zwiększy katalog osób, którym będą przysługiwać bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, o osoby odbywające służbę w obronie cywilnej, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z odbywaniem tej służby albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej, a także osoby wykonujące obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej.

Opracowanie: Jacek Tkacz