Zmiany te, według pielęgniarek i położnych, wpływają wprost na zagrożenie bezpieczeństwa chorych, jak i wysoki stopień wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych.

Pielęgniarki podkreślają, że rozporządzenie odbiega znacząco od projektu przygotowanego i konsultowanego społecznie. Projekt, będący efektem trzyletniej pracy zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, opracowany na bazie wyników prac badawczych naukowej kadry pielęgniarskiej, zaleceń konsultantów krajowych i wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, przeprowadzonych analiz zatrudnienia pielęgniarek i położnych w całej Polsce oraz doświadczeń kadry kierowniczej, a następnie poddany konsultacjom społecznym, został drastycznie zmieniony.

Według Izby Pielęgniarek i Położnych rozporządzenie nie było konsultowane społecznie, a jego zapisy uniemożliwiają dokonanie wyliczenia liczby zatrudnionych, jaka zabezpieczyłaby potrzeby pacjentów w zakresie opieki i realizacji świadczeń medycznych.

Uwagi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do obowiązującego rozporządzenia dotyczą braku wyliczonego czasu opieki bezpośredniej, obniżenia czasu czynności pośrednich z 50 procent do 25 procent czasu pielęgnacji bezpośredniej, braku zapewnienia minimum 2 pielęgniarek lub położnych na zmianę, braku zapisu na temat dwóch pielęgniarek do zabiegu operacyjnego na jeden czynny stół operacyjny, czyli operowanego pacjenta, a także braku wskaźników dla nowotworzonych, restrukturyzowanych lub w trakcie reorganizacji oddziałów szpitalnych i komórek organizacyjnych.

Pielęgniarki postulowały odroczenie wejścia w życie § 8 obowiązującego rozporządzenia do czasu jego nowelizacji. Izba Pielęgniarek i Położnych deklarowała że posiada do wykorzystania wypracowany materiał pozwalający na prosty i szybki sposób wyliczenia zapotrzebowania na etaty pielęgniarek i położnych.

28 grudnia 2012 roku Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).
 
Podmioty te muszą zastosować nowe zasady obliczania minimalnych norm najpóźniej od 1 kwietnia 2014 roku.