Wynika tak z treści art. 55 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.
 
Natomiast zadaniem samorządu lekarskiego, jak podkreśla NIL, jest między innymi sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty. 
 
 
„Realizując powyższe zadanie organy odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego reagują na sytuacje naruszania przez lekarzy lub lekarzy dentystów przepisów dotyczących wykonywania tych zawodów oraz norm etycznych m.in. w zakresie niedozwolonego reklamowania udzielania świadczeń zdrowotnych czy wyrażania zgody na komercyjne wykorzystywania swego wizerunku poprzez np. występowanie w reklamach. Samorząd lekarski w ostatnim czasie w istotny sposób zintensyfikował działania w powyższym zakresie stale monitorując media i reagując na bieżąco na niezgodne z prawem zachowania lekarzy i lekarzy dentystów” -  informuje Naczelna Rada Lekarska w komunikacie.
 
Samorządowi lekarskiemu nie podlegają jednak osoby nie będące członkami izb lekarskich. Z tego więc powodu samorząd lekarski nie ma możliwości podejmowania działań w stosunku do występujących w reklamach produktów leczniczych lub produktów żywieniowych osób, które nie są lekarzami lub lekarzami dentystami.