Laboratoria zostały poddane ocenie w ramach ogólnopolskiej kontroli NIK pod nazwą  „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz jej finansowanie były prawidłowe i przyczyniły się do skutecznego leczenia pacjentów?”. 

Po sprawdzeniu placówek Diagnostyki NIK stwierdziła, że w okresie objętym kontrolą spółka prawidłowo realizowała umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Laboratoria były wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych a także spełniały obowiązujące wymogi lokalowe, kadrowe oraz dotyczące wyposażenia w sprzęt medyczny.

W ocenie NIK zarówno organizacja jak i sposób funkcjonowania spółki, w szczególności przez szerokie wykorzystanie narzędzi informatycznych sprzyjały uzyskiwaniu wiarygodnych, powtarzalnych i jednoznacznych wyników badań. 

„Sprzyjało to również prowadzeniu prawidłowego procesu leczenia pacjentów szpitali, wpływając na ich bezpieczeństwo zdrowotne” – oświadczyła NIK w wystąpieniu pokontrolnym.
Diagnostyka prowadzi ponad 500 placówek w całej Polsce, współpracuje z ponad 8 tysiącami jednostek ochrony zdrowia. Rocznie wykonuje ponad 12 milionów badań. 

Źródło: Diagnostyka

 [-DOKUMENT_HTML-]