Odpowiedź

Nieskażone materiałem zakaźnym odpady medyczne, takie jak: podkłady medyczne, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku itp., stosowane w przychodni lekarskiej, nie powinny być traktowane jak odpady komunalne.
Powyższe odpady powinny być zbierane do worków jednorazowego użycia z materiału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony lub żółty (np. niebieskim), wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940), odpady medyczne o kodach:

a) 18 01 02* (części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, z wyłączeniem 18 01 03),

b) 18 01 03* (inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady),

c) 18 01 82* (pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych),
z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Odpady medyczne o kodach:

a) 18 01 06* (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne),

b) 18 01 08* (leki cytotoksyczne i cytostatyczne),

c) 18 01 10* (odpady amalgamatu dentystycznego),

z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
Odpady medyczne o kodach:

a) 18 01 01 (narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, z wyłączeniem 18 01 03),

b) 18 01 04 (inne odpady niż wymienione w 18 01 03),

c) 18 01 07 (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne),

d) 18 01 09 (leki inne niż wymienione w 18 01 08),

z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z materiału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia.

W związku z powyższym nawet nieskażone materiałem zakaźnym odpady medyczne, takie jak: podkłady medyczne, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku itp., stosowane w przychodni lekarskiej, nie powinny być traktowane jak odpady komunalne.

Powyższe odpady powinny być zbierane do worków jednorazowego użycia z materiału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony lub żółty (np. niebieskim), wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie