W nawiązaniu do stanowiska Nr 44/12/P-YI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 21 września 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania rezydentur w 2013 r., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek pisemnie poinformował, iż w związku z sytuacją finansową budżetu państwa, jak i Funduszu Pracy, nie było możliwe zaplanowanie na 2013 r. środków przeznaczonych na finansowanie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w kwocie zapewniającej pełne zabezpieczenie potrzeb w obecnym zakresie.

Utrzymanie dotychczasowego poziomu uruchamiania nowych etatów rezydenckich, tj. ok. 3000 rocznie, jako kluczowego zadania Ministra Zdrowia, oznaczało zatem konieczność dokonania zmniejszenia przedmiotowego zakresu finansowania etatu rezydenckiego.

Natomiast pozostawienie dotychczasowego zakresu finansowania etatów rezydenckich spowodowałoby pozbawienie możliwości podjęcia w 2013 r. specjalizacji w trybie rezydentury przez ponad 300 lekarzy i lekarzy dentystów (tj. ok. 240 etatów średniorocznie).
Jak powiedział Cezary Rzemek, „ma on nadzieję, że przedstawione informacje w sposób wystarczający wyjaśniają i uzasadniają konieczność podjęcia decyzji, która – z jednej strony – byłaby jak najmniej kosztowna dla podmiotów zatrudniających rezydentów, a z drugiej – pozwoliłaby na utrzymanie dotychczasowego poziomu uruchamiania nowych rezydentur.”

Źródło: www.nil.org.pl