Wynikać to także powinno z przepisów, które zawierając regulacje dotyczące działów farmacji szpitalnej oraz pośrednio odwołując się do aptek, wymuszają konieczność ich stosowania również w stosunku do działów farmacji szpitalnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne można być kierownikiem jedynie jednej apteki. Jak wynika więc z literalnego brzmienia tego przepisu zakaz, o którym mowa w art. 88 ust. 1 dotyczy jedynie apteki, nie regulując kwestii równoczesnego sprawowania funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej- wyjaśnia w komunikacie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.
Jednak, jak podkreśla prezes, analizując zagadnienie równoczesnego pełnienia funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej w kontekście zakazu wynikającego z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz analizując przepis art. 87 tej ustawy uznać należy, że przepis art. 88 ust. 1 w zakresie, w jakim dotyczy łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej ma równia zastosowanie do działu farmacji szpitalnej.

Jak wynika z brzmienia przepisu art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) (....) „W szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, który pełni funkcje apteki szpitalnej.".

Jak podkreślono w komunikacie Izby, przepis ten wskazuje więc na bardzo szerokie spektrum spraw przypisanych działowi farmacji szpitalnej. Do czynności znajdujących się w zakresie zadań działu farmacji szpitalnej, obok wydawania produktów leczniczych, znajduje się również udzielanie informacji o produktach, organizowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, udział w monitorowaniu działań niepożądanych, udział w racjonalizacji farmakoterapii czy współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu. Do bardzo istotnego zadania przypisanego działowi farmacji szpitalnej należy również prowadzenie ewidencji badanych produktów leczniczych oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny. Tak szeroki zakres czynności przypisanych działowi farmacji szpitalnej, miejsce oraz fakt, że wszystkie te czynności łączą się z udzielaniem usług farmaceutycznych oraz jednoznaczne przesądzenie wprost w ustawie, że dział farmacji szpitalnej pełni funkcję apteki szpitalnej wywołuje określone skutki w zakresie dotyczącym wymogu wynikającego z art. 88 w zakresie odnoszącym się do dopuszczalnej prawem możliwości łączenia funkcji kierownika apteki z funkcją kierownika działu farmacji szpitalnej.

Z art. 88 ust. 1 wynika bowiem, że farmaceuta może być kierownikiem tylko jednej apteki, co - a contrario - oznacza, że nie można być kierownikiem dwóch, czy też większej liczby aptek. Z uwagi na fakt, że jak wynika z przywołanego powyżej brzmienia art. 87 dział farmacji - pełni funkcje apteki - uznać należy, że z uwagi na pełnienie funkcji apteki ma do niego zastosowanie przepis dotyczący zakazu łączenia funkcji kierownika w dwóch lub większej ilości aptek.

Celem przepisu art. 88 ust. 1 jest zagwarantowanie, że farmaceuta pełniący funkcję kierownika apteki poprzez ograniczenie prawnych możliwości pełnienia tej funkcji w większej ilości aptek niż jedna, daje gwarancje rzetelnego, sumiennego oraz prawidłowego ich wykonywania. Statuując taki przepis ustawodawca uznał, że z uwagi na zakres ciążących na kierowniku zadań oraz z uwagi na jego odpowiedzialność za prawidłowość usług ratujących często życie i zdrowie wskazane jest ograniczenie tych czynności jedynie do obszaru jednej apteki w tym również w odniesieniu do obszaru jednego działu farmacji szpitalnej - co uniemożliwia równoczesne pełnienie funkcji kierownika apteki oraz kierownika działu farmacji szpitalnej.

Według interpretacji Izby do kierownika działu farmacji szpitalnej przepis art. 88 ma zastosowanie w całości, tj. zarówno w zakresie dotyczącym stażu pracy, jak i w zakresie dotyczącym ograniczenia sprawowania tej funkcji jedynie do sprawowania w jednym dziale farmacji bez możliwości łączenia z funkcją kierownika apteki.