Nowe przepisy mają zdyscyplinować członków zespołu i tym samym usprawnić procedurę rozpatrywania zażaleń składanych przez świadczeniodawców w zakresie prowadzonej przez NFZ kontroli ordynacji lekarskiej.

Według nowych przepisów zarządzenia Prezesa NFZ Nr 92/2014/DGL, które weszły w życie z dniem 20 grudnia 2014 r., w terminie do 31 stycznia każdego roku, Przewodniczący Zespołu ds. rozpatrywania zażaleń na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczących kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej, przedkłada Prezesowi Funduszu sprawozdanie z prac Zespołu za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu Przewodniczący zamieszcza również ocenę pracy członków Zespołu, biorąc w szczególności pod uwagę ich obecność podczas posiedzeń oraz zaangażowanie w prace Zespołu.

Nowe przepisy wprowadzają także przepisy dyscyplinujące członków zespołu w zakresie frekwencji na posiedzeniach.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.