Dotyczy to osób:
- które posiadają ważną decyzję wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy oraz
- uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zamieszkujących na terytorium Polski, którym Fundusz wydał poświadczenie, czyli tzw. rezydentów UE.

W przypadku sytuacji niepotwierdzenia w systemie eWUŚ prawa do świadczeń, pacjent może jak dotychczas posłużyć się dotychczas przedstawianym dokumentem.

Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń.

Pacjenci ubezpieczeni w innych państwach członkowskich UE/EFTA, którzy nie mają statusu rezydenta UE, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego ubezpieczenie. Rodzaj dokumentu, jakim pacjent powinien się posługiwać, uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.

Źródło: NFZ