Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi wystawiania recept niezgodnie z  obowiązującymi przepisami. Polegały one na nieuzasadnionej ordynacja leków, wystawieniu recept z błędnym poziomem odpłatności, ordynacji leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, ordynacji leków refundowanych poza wskazaniami określonymi w ChPL (w przypadku, gdy wskazania do refundacji odnoszą się do wskazań rejestracyjnych leku), wystawiane recept pacjentom w trakcie hospitalizacji na oddziałach szpitalnych, wypisywanie przez lekarzy stomatologów recept na własny numer PESEL, na leki służące do zaopatrzenia gabinetu (iniekcje znieczulające) czy wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie.

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej polegały na braku wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept, braku diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy - brak potwierdzenia zasadności ordynacji  leków, braku adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania, braku uzasadnienia choroby przewlekłej w dokumentacji medycznej, na którą dana recepta została wystawiona.

Błędy formalne w dokumentacji medycznej dotyczyły na przykład braku numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, braku autoryzacji poprawek, braku oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp. Wykazano także niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną (np. brak porady w dniu wystawienia recepty lub recepta wystawiona w innych dniu niż data porady, inne dawkowanie itp.), brak dokumentacji medycznej czy wystawianie recept na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.