Natomiast świadczenia udzielone w trybie ambulatoryjnym, zrealizowane na rzecz pacjenta onkologicznego na podstawie karty DiLO, należy sprawozdawać ze wskazaniem kodu trybu przyjęcia "5", bez podawania danych o skierowaniu.

NFZ opublikował komunikat w tej sprawie w związku z wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO), o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj: Rada NFZ powołała zespół ds. kontroli zawierania umów ze świadczeniodawcami >>>

Przepisy przejściowe będą obowiązywały do czasu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z  20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447 z późn. zm.).