Celem projektów jest zwiększenie kompleksowości świadczeń udzielanych w poradniach specjalistycznych oraz odciążenie leczenia stacjonarnego i skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego.

W skierowanym do konsultacji projekcie zaproponowano wprowadzenie zmian odnoszących się m.in. do mechanizmu wyodrębniania środków finansowych na realizację świadczeń zabiegowych. Planowana jest jednoczesna modyfikacja wyceny przedmiotowej procedury w lecznictwie szpitalnym, tak by różnica cen w przypadku realizacji zbliżonych świadczeń odzwierciedlała wyłącznie koszty stałe związane z pobytem w szpitalu.
Zmiany to konsekwencja wcześniejszych modyfikacji podejmowanych przez normodawcę, a zmierzających do przesunięcia części procedur medycznych wykonywanych w trybie stacjonarnym do AOS w warunkach gabinetu zabiegowego.

Ponadto Fundusz dokonał analizy związanej z realizacją części procedur transplantacyjnych, na realizację których przewidziano wyodrębnienie środków finansowych.

Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska lekarskiego w projekcie wprowadzono w rankingu ofert - obok obowiązującej obecnie punktacji - dodatkową wycenę punktową parametru "jakość".

Projektowanym zmianom w zakresie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna towarzyszy jednoczesna zmiana kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Niektóre zakresy świadczeń specjalistycznych mogą być realizowane samodzielnie również przez lekarzy z I stopniem specjalizacji i w tym przypadku wprowadza się dodatkowy parametr oceny o charakterze rankingującym - czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia (nie więcej niż dwóch lekarzy) powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.

Źródło: www.nfz.gov.pl