Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania zarządzenia Nr 27/2012/DGL do przepisów obwieszczenia ministra zdrowia z 24 czerwca 2014 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 roku.

Zmiany dotyczą między innymi załącznika nr 1k do zarządzenia Nr 27/2012/DGL, który określa "Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe), i będą polegać one na dodaniu zakresu programu lekowego „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72.0)” oraz usunięciu zakresów programów lekowych „Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP)”, „Leczenie nadpłytkowości samoistnej”, „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby”.

Z załącznika 1l określającego "Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych", wykreślono kody EAN dla kilku substancji czynnych oraz doprecyzowano wymagania dla świadczenia: "Kwalifikacji i weryfikacja leczenia chorób ultrarzadkich" poprzez dodanie możliwości realizacji w ramach tego świadczenia również kwalifikacji i weryfikacji leczenia w ramach programu "Leczenie wczesnodziecięcej postaci nefropatycznej". W załączniku 1m "Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych zmiany polegają na dodaniu kodów EAN dla substancji czynnych Cysteamini bitartras oraz Factor VIII coagulationis humanus recombinate, zmianie kodu EAN dla substancji czynnej Lapatynibum oraz wykreśleniu substancji czynnych Anagrelidu, Docetaxelum, Methotrexatum.

Natomiast do załącznika nr 4 określającego "Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych)" dodano wymagania dla programu „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72.0)" oraz usunięto wymagania dla programów „Leczenie zaawansowanego włóknianomięsaka guzowatego skóry (DFSP)”, „Leczenie nadpłytkowości samoistnej”, „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby”.

Opinie do projektowanego zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 30 lipca 2014 roku na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.

Opracowanie: Jacek Tkacz