Polska Federacja Szpitali jest organizacją pracodawców sektora szpitalnego. Misją szpitali jest prowadzenie leczenia pacjentów, których potrzeby zdrowotnej nie mogą być zabezpieczone w inny sposób (przez POZ czy  AOS).  Szpitale przyjmują pacjentów zgodnie ze wskazaniami medycznymi określonymi przez lekarza, na podstawie badania klinicznego. 

Szpital i jego lekarze kierują się wytycznymi medycznymi opartymi na aktualnej wiedzy i standardach EBM (tzw. Evidence Based Medicine). Szpitale są rozliczane przez płatnika oraz społeczeństwo pod kątem jakości zastosowanego leczenia. Odstępstwa od powszechnie przyjętych standardów stanowią zagrożenie dla pacjentów i mogą być podstawą do postępowania przez wojewódzkimi komisjami orzekającymi, czy też przed sądami powszechnymi. Oczekiwania społeczne są takie, że każdy pacjent, niezależnie od pory roku, czy też wysokości kontraktu otrzyma świadczenie zdrowotne w szpitalu w razie wystąpienia wskazań medycznych określonych przez lekarza. Odraczanie leczenia, na przykład z powodu wyczerpania się kontraktu czy z innych przyczyn o charakterze ekonomicznym podlega krytyce, także z udziałem mediów.

Czytaj: Starachowice: Szpital Powiatowy przystąpił do Polskiej Federacji Szpitali >>>

Stąd szpitale są pod dużą presją udzielania świadczeń pacjentom ubezpieczonym w systemie powszechnym finansowanym przez NFZ.  Wydzielenie niektórych świadczeń jako tzw. nielimitowane jest niesprawiedliwe w stosunku do innych grup pacjentów, którzy wymagają leczenia szpitalnego ze wskazań medycznych, szczególnie pilnych.

Stanowisko NFZ mówiące o tym, że szpitale mają swoje budżety i powinny ograniczać świadczenia zgodnie z posiadanymi kontraktami jest niezgodne z konstytucją, która gwarantuje każdemu obywatelowi równy dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Także pacjentowi, który miał pecha zachorować pod koniec roku, czy też pacjentowi, który miał pecha zapaść na chorobę nie mieszczącą się w grupie z nielimitowaną płatnością przez NFZ. 

Bardzo ciekawą informacją przedstawioną przez oddział wielkopolski NFZ jest informacja i niewykonaniach w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w profilaktyce. Niestety fragmentaryzacja systemu (podział na POZ, AOZ i szpitalnictwo) i idąca za tym osobna kontraktacja doprowadziła do sytuacji utraty kontraktu w sferze AOS przez wiele polskich szpitali. Zatem niemożliwa jest odpowiednia koordynacja i ciągłość opieki nad pacjentem. Tylko w warunkach koordynowanej opieki zdrowotnej, można doprowadzić do odpowiednich przesunięć pomiędzy opieką ambulatoryjną i szpitalną i w ten sposób optymalnie zagospodarować posiadane, ograniczone środki finansowe.  Dodatkowo NFZ poprzez swoją anachroniczną politykę kontraktowania "na oddziały" utrudnia menedżerom szpitali tworzenie interdyscyplinarnych obszarów opieki szpitalnej, które są bardzo ważnym elementem optymalizacji procesu leczniczego, i które w pewnym stopniu zapobiegają powstawaniu zjawiska nadwykonań na "oddziale".