Konieczność zmian wynika przede wszystkim z obowiązku dostosowania przepisów nowelizowanego zarządzenia do opublikowanego 25 listopada 2015 roku rozporządzenia ministra zdrowia z 12 listopada 2015 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. 1958), wprowadzającego między innymi nowe świadczenie wysokospecjalistyczne „Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka”.

Doprecyzowano także przepisy dotyczące sumowania świadczeń, w szczególności w ramach zakresu przeszczepianie/wspomaganie serca.

Wprowadzono również możliwość rozliczenia przeszczepienia nerki bądź trzustki w ramach umowy szpitalnej na poziomie 60 procent odpowiedniej JGP. Jest to rozwiązanie analogiczne do funkcjonującego już rozliczania dwóch JGP w sytuacjach uzasadnionych klinicznie.

Kolejne zmiany wynikają z przyznania świadczeniodawcy możliwości odwołania się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od stanowiska dyrektora oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku o indywidualne rozliczenie świadczenia. Prezes Funduszu może zweryfikować stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego, ale wyłącznie pod względem formalno-prawnym.

Dodatkowo wprowadzono zmiany do załącznika stanowiącego wzór umowy wynikające z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400).

Przewiduje się, iż zarządzenie wejdzie w życie w dniu następującym od dnia podpisania i będzie miało zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2016 roku.