W nowym zarządzeniu wprowadzono zmiany pojęciowe. W § 2 ust 1 pkt 9 zdefiniowano poświadczenie jako dokument, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), potwierdzający uprawnienia świadczeniobiorcy do korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponad to dodano definicję uprawnienia do świadczeń czyli uprawnienia świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zarządzenie wprowadziło zmiany w odniesieniu do świadczeń położnej, które obejmują również świadczenia w programie profilaktyki raka szyjki macicy w postaci pobrania przez położną wymazu cytologicznego do badania przesiewowego pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy. Przepisy te są skorelowane z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych.
W odniesieniu do lekarza POZ zarządzenie wprowadziło dodatkowe unormowania w zakresie bilansów i porad patronażowych wprowadzając zapis, zgodnie z którym świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, w tym wizyta patronażowa w okresie od 1. do 4. tygodnia życia dziecka; badania lekarskie w 1. roku życia dziecka, badania bilansowe w okresie od 2. do 19. roku życia realizowane są z uwzględnieniem wykonania w trakcie badań testów przesiewowych stosownych do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy, w terminach i zgodnie ze standardem określonym w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia MZ.
Również w odniesieniu do zadań pielęgniarki POZ uściślono zapisy dotyczące opiki nad dziećmi. Zgodnie z zarządzeniem świadczenia w profilaktyce wieku rozwojowego u dzieci do ukończenia 6. roku życia, w tym wizyty patronażowe w okresie od 3. do 4. miesiąca życia i adekwatnie do potrzeb w 9. miesiącu życia oraz testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego dziecka pielęgniarka poz realizuje zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Istotną zmianą jest zwiększenie poziomu finansowania czynności pielęgniarki szkolnej.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia i zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej począwszy od umów zawieranych na 2014 r. i lata następne.
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Źródło: www.nfz. gov.pl,