Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał 7 kwietnia 2014 roku zarządzenie nr 15/2014/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Dodano nowe programy lekowe, takie jak leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69), leczenie zaawansowanego raka żołądka (ICD-10 C16), leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem (ICD-10 C43) oraz leczenie choroby Gaucher'a typu I (ICD-10 E 75.2).

Powyższym programom przyznano odpowiednio ryczałty roczne w wysokości 0; 75,59; 27,04 i 27 punktów. Nowe zarządzenie dodało do katalogi leków refundowanych między innymi VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j., Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml,  oraz Simponi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 marca  2014 roku.
 

Mechanizmy, które współtworzą system refundacji w polskim systemie ochrony zdrowia przedstawiono szczegółowo w opracowaniu pod tytułem "Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych".  W komentarzu wskazano na interakcje pomiędzy tymi mechanizmami, zdefiniowano walory przyjętych rozwiązań oraz wskazano przyczyny utrudniające ich efektywne funkcjonowanie.

Autorami opacowania są: Jakub Adamski, Krzysztof Urban i Ewa Warmińska.
Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.