Centrala NFZ przedstawiła w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby zachowania spójności przepisów zarządzenia z przepisami zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej oraz programów profilaktycznych.

Projekt dodaje kryteria oceny w zakresie rehabilitacji dziecięcej. W przypadku opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień doprecyzowano przepisy dotyczące pracownika socjalnego oraz uszczegółowiono warunki dodatkowo oceniane obejmujące dostęp do oddziału całodobowego i oddziału dziennego. W ramach profilaktycznych programów zdrowotnych doprecyzowano przepisy dotyczące personelu realizującego świadczenia.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 20 listopada 2014 r. na adres e-mail .

Projekt dostępny jest na stronie: www.nfz.gov.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2014 r.