W pierwszym kwartale 2014 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w poszczególnych rodzajach świadczeń łącznie 607 kontroli, w tym 66 kontroli planowych, co stanowi 43,8 procent łącznej liczby kontroli, 341 kontroli
pozaplanowych, co stanowi 56,2 procent łącznej liczby kontroli.

Realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi it).

Najwięcej  - 213 (35,1 procent) kontroli dotyczyło leczenia szpitalnego, 169  (27,8 procent) – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 71 (11,7 procent) – leczenia stomatologicznego, 39 (6,4 procent) - podstawowej opieki zdrowotnej. Pozostałe – rehabilitacji, zaopatrzenia w wyroby medyczne, opieki psychiatrycznej, leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, opieki paliatywnej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
Kontrole były skoncentrowane na obszarach, w których zaangażowane są najwyższe środki finansowe i gdzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest najwyższe.

Jak informuje NFZ w komunikacie najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w wyniku kontroli świadczeniodawców nie  ulegają zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń.

Do stwierdzanych nieprawidłowości należą: nieprawidłowa klasyfikacja hospitalizacji do grup JGP, rozliczanie w tzw. „ruchu międzyoddziałowym”, wykazywanie jako hospitalizacji świadczeń, które mogły być wykonane w warunkach ambulatoryjnych, brak w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych świadczeń/porad, brak skierowania do objęcia opieką, brak medycznego uzasadnienia do rozliczenia wykazanej procedury, brak określonych w typie porady badań diagnostycznych, braki w wymaganym sprzęcie, brak wymaganych kwalifikacji personelu, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, brak aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu (harmonogram - zasoby).