Jedna z fundacji zwróciła się do mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia informując, że od 2013 roku wypłaca członkom prezydium rady fundacji wynagrodzenia zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody te podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, podobnie jak przychody członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji. Fundacja uzasadnia to faktem, że zakres kompetencji członków prezydium rady fundacji i członków rady nadzorczej jest analogiczny. 

Fundacja zwróciła uwagę na wątpliwość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdził, że członkowie organów sprawujących funkcje tożsame lub zbliżone do rad nadzorczych, ale o innych nazwach nie są traktowani jak członkowie rad nadzorczych. W związku z tym nie podlegają ubezpieczeniu na zasadach właściwych dla członków rad nadzorczych, o którym jest mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundacja zwróciła się do ZUS w sprawie interpretacji tego  przepisu, jednak ZUS odmówił takiej interpretacji.

W ocenie dyrektora mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia stanowisko przedstawione przez fundację jest nieprawidłowe.

NFZ przytacza art. 66 ust. 1 pkt. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z którego wynika, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie wszystkich rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

NFZ podkreśla w swoim wyjaśnieniu, że ustawa nie ogranicza tego obowiązku jedynie do określonej kategorii rad nadzorczych, na przykład tylko do rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dotyczy on także spółdzielni czy innych podmiotów, w których taki organ funkcjonuje, w tym także fundacji.

Obowiązkowego ubezpieczeniu nie podlegają natomiast członkowie innych organów o kompetencjach zbliżonych do rady nadzorczej, na przykład członkowie komisji rewizyjnej, rady osiedla czy rady fundacji.

„Skoro bowiem ustawodawca ograniczył obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jedynie do członków organu, jakim jest rada nadzorcza, to nie jest możliwe, w drodze dokonywania interpretacji przepisów, rozszerzenie katalogu osób objętych tym ubezpieczeniem. Gdyby ustawodawca zdecydował się objąć obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym także np. rady fundacji, to zapisałby to wprost w przepisach lub wskazałby, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rad nadzorczy oraz członkowie innych organów o zbliżonych kompetencjach do rad nadzorczych. W konsekwencji obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają także członkowie prezydium rady fundacji”. – czytamy w decyzji NFZ.