11 grudnia 2012 r. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała zarządzenie Nr 90/2012/DSOZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Zarządzenie w znacznej części dostosowuje przepisy do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej oraz znowelizowanego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, tzw. rozporządzenia koszykowego.

Zmiany, które ostatecznie wprowadzono zarządzeniem, były przedstawiane do konsultacji w dwóch etapach. Etap pierwszy, w okresie 1-18 czerwca br., obejmował w szczególności zmiany związane z dostosowaniem wyceny wartości punktowych części JGP oraz etap drugi, w okresie 13-22 listopada br., obejmował dodatkowo zmiany wynikające z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podczas konsultacji wpłynęło łącznie 187 uwag, w tym 20 opinii konsultantów krajowych oraz 7 Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców. Zgłoszono również opinie wykraczające poza zakres przedmiotowy zmian, dotyczące m.in. chirurgii onkologicznej, kardiochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej, które będą brane pod uwagę podczas dalszych prac w NFZ w 2013 r.
Konsultacje wykazały także, że nie wszyscy świadczeniodawcy są świadomi konieczności dostosowania swoich placówek do przepisów znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej, o czym świadczą nadsyłane uwagi odnośnie do warunku dysponowania przez szpitale jednodniowe apteką lub działem farmacji oraz, w przypadku chirurgii jednego dnia, izbą przyjęć.
W zarządzeniu uwzględniono warunki do rozliczenia tych świadczeń gwarantowanych, w przypadku których Minister Zdrowia określił w rozporządzeniu dodatkowe wymagania, np. dla leczenia oparzeń u dzieci.

Część zmian dotyczy wyceny punktowej. I tak, podwyższono wycenę punktową świadczeń oraz utworzono nowe świadczenie związane z pobraniem narządów do transplantacji, umożliwiając w ten sposób sfinansowanie wyjazdów zespołów pobierających narządy w sytuacjach, gdy ostatecznie z przyczyn medycznych nie doszło jednak do ich pobrania bądź przeszczepienia.

Inne zmiany wycen są wynikiem działań mających na celu poprawę dostępności do świadczeń, zarówno w zakresie lecznictwa szpitalnego, jak również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podstawę do zmian stanowiła analiza sprawozdawczości szpitalnej z realizacji świadczeń, w tym szczególnie analiza udziału i wycen procedur medycznych wykonywanych w ramach grup zabiegowych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Najważniejsze zmiany dotyczyły tych procedur szpitalnych, które są możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, tak by różnica cen w przypadku wykonywania zbliżonych świadczeń odzwierciedlała wyłącznie koszty stałe związane z pobytem w szpitalu. Chodzi o to, aby przesunąć część procedur medycznych wykonywanych w warunkach stacjonarnych do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w warunkach gabinetu zabiegowego. Oczekuje się od świadczeniodawców przy kwalifikowaniu pacjentów do zabiegów o określonym charakterze zwrócenia większej uwagi na warunki, w jakich ma być realizowane świadczenie, tj. szpitalne lub ambulatoryjne, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta. W efekcie skróciłoby to kolejki do świadczeń szpitalnych, wzmocniło zaś opiekę ambulatoryjną, będącą podczas konstruowania planu finansowego NFZ na 2013 rok jednym z priorytetów.

Zmiany w powyższym zakresie dotyczą głównie procedur okulistycznych, laryngologicznych i urologicznych.

Utworzono też nowe grupy z niską wyceną punktową w celu umożliwienia rozliczenia przez szpital drobnych procedur znajdujących się w rozporządzeniu „koszykowym”, takich jak C64 (208 zł), B94 (208 zł), L104 (312 zł).

Źródło: www.nfz.gov.pl