Podpisana przez prezydenta nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 25 września 2015 roku zakłada przejęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych uczestnikom badań klinicznych prowadzonych przez sponsorów niekomercyjnych.

Celem nowych przepisów jest wprowadzenie ułatwień dla sponsorów badań klinicznych niekomercyjnych i rozwój badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynika to z potrzeby wsparcia polskiego środowiska akademickiego w możliwości prowadzenia badań klinicznych i nowoczesnych, innowacyjnych terapii, skierowanych do pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, bądź takich, u których nie uzyskano pozytywnego efektu poprzez zastosowanie terapii standardowych.

Podpisana nowelizacja jest próbą pobudzenia niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodkach naukowych w Polsce.

Ustawa w art. 1 wprowadza trzy zmiany do ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Dwie pierwsze zmiany mają charakter redakcyjny i nie wnoszą zmian merytorycznych w dotychczasowych przepisach. Zmiana trzecia, najistotniejsza, wyłącza finansowanie przez sponsora niekomercyjnego ewentualnych świadczeń zdrowotnych uczestnika badania klinicznego, jeżeli ten uczestnik jest świadczeniobiorcą w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 28 października 2015 r.