Informacja ta wydana jest w związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Koszty budżetu na refundację w okresie styczeń-lipiec 2013 r. wyniosły 5 399 378,42, co stanowi 49,53 % wykonania całkowitego budżetu na refundację.

Źródło: www.nfz.gov.pl