W I kwartale 2016 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w poszczególnych rodzajach świadczeń łącznie 366 kontroli, w tym 171 kontroli planowych, co stanowi 46,7  procent łącznej liczby kontroli, oraz 195 kontroli doraźnych, co stanowi 53,3 procent łącznej liczby kontroli.

Realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).

Większość kontroli dotyczyła leczenia szpitalnego – 152, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotyczyło 46 kontroli, leczenia stomatologicznego – 43, podstawowej opieki zdrowotnej – 28, rehabilitacji – 26, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – 22. Pozostałych rodzajów świadczeń dotyczyły po 10 lub mniej kontroli.

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości nie ulegają zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń. Dotyczą zawyżania wartości rozliczanych świadczeń, w szczególności zrealizowanych w toku hospitalizacji, realizacji świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym, braków w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych  świadczeń/porad,  udzielania świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.

Kontrole NFZ wykazały także gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób rażąco naruszający przepisy prawa, brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń), udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa (nieprowadzenie list oczekujących, brak na liście oczekujących wymaganych danych, przekazanie danych z zakresu listy oczekujących niezgodnych ze stanem rzeczywistym).

Źródło: www.nfz.gov.pl